ALLproducts algemene voorwaarden


Vestigingsadres: Geensbeekstraat 10 - 9310 MOORSEL
Contactgegevens: tel: 053 / 78.50.30 – e-mail: info@allproducts.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling/reservatie die geplaatst wordt door een bezoeker (‘Klant’) van onze website.
Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en - tenzij anders vermeld - inclusief BTW.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld in het winkelmandje.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het contactformulier.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online bestellen

De Klant kan, mits betaling via bancontact of payconiq, een of meerdere producten bestellen.  Eens de bestelling is klaargemaakt, krijgt de klant per e-mail een bevestiging.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet bij ontvangst door de Klant worden gemeld binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de goederen..
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Standaard is de levertermijn maximaal 5 dagen, maar in uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen, bijvoorbeeld omdat de producten niet op voorraad zijn. Indien de levertermijn langer dan 30 dagen is, zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 7: Return Policy

Betaalde goederen die je wenst terug te sturen, dienen terug gestuurd worden in hun oorspronkelijke verpakking en onbeschadigd binnen de 14 werkdagen. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de Klant. Sommige goederen kunnen omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen worden eens ze gebruikt of gedragen zijn.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aflevering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 5% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Privacyverklaring en GDPR

ALLproducts, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
-De verkoper gebruikt geen social media plugins, noch cookies, of vergelijkbare technieken.
-Wanneer de Klant goederen besteld en zijn naam en e-mailadres doorgeeft, dan worden deze gegevens enkel gebruikt voor het klaarzetten en verwerken van de bestelling en facturatie.  Deze persoonsgegevens worden verder door de verkoper niet verwerkt of doorverkocht aan derden.
Het e-mailadres van de Klant wordt enkel door de verkoper gebruikt om de Klant op de hoogte te houden van zijn bestelling.
De verkoper neemt ernstige en passende maatregelen om de naam en het e-mailadres van de Klant te behoeden voor misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en dergelijke meer.
Niet tegenstaande de Klantgegevens enkel gebruikt worden voor de bestelling, heeft de Klant wettelijk het recht om schriftelijk te vragen deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.